Tarnowskie Góry, dnia 02.08.2021 r.

 

VenCo SH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 35

NIP 9542191969 REGON 003440225

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z realizacją projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-0667/20-004 o tytule:

Rozszerzenie profilu działalności oraz utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnego, cyfrowego, bezinwazyjnego, wielofunkcyjnego systemu monitoringowo-pomiarowo-sterowniczego w obszarze automatyki przemysłowej przystosowanego do pracy w chmurze.

 

Przedkładamy zapytanie ofertowe na dostawę, instalację i uruchomienie następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego a to:

Zakup instalacja i uruchomienie - komputer typu Laptop – 1 szt.

Specyfikacja i parametry techniczne stacji roboczej nie mniejsze niż:

Procesor Intel Core i7-1065G7 (4 rdzenie, 8 wątków, 1.30-3.90 GHz, 8MB cache) lub równoważny;

Pamięć RAM 16 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz)

Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM 16 GB

Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne)

0/0 (pamięć wlutowana)

Dysk SSD M.2 PCIe 256 GB

Dotykowy ekran Tak

Typ ekranu Błyszczący, LED, IPS

Przekątna ekranu 15,0"

Rozdzielczość ekranu 3240 x 2160

Karta graficzna

NVIDIA GeForce GTX 1660Ti Max-Q lub równoważna;

Intel Iris Plus Graphics lub równoważna;

Pamięć karty graficznej

6144 MB GDDR6 (pamięć własna)

Dźwięk Wbudowane głośniki stereo

Wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa: Obsługuje Windows Hello 5.0 Mpix lub równoważna;

Łączność:

Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)

Moduł Bluetooth

Złącza : USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.

USB Typu-C - 1 szt.

Czytnik kart pamięci - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.

Surface Connect - 1 szt.

System operacyjny Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny

Dołączone oprogramowanie Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Wysokość 15 mm

Szerokość 343 mm

Głębokość 251 mm

Waga 1,91 kg (z baterią)

Wydatek na zakup stacji roboczej jest niezbędny i zasadny z punktu widzenia realizacji i wykonalności inwestycji co wynika bezpośrednio z założeń techniczno-technologicznych wdrażanego środowiska telematycznego systemu w obszarze planowania i bilansowania bezodpływowych zbiorników nieczystości płynnych.

Objaśnienie dotyczące równoważności:

Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych elementów lub funkcji lub określenia (parametry techniczne) sugerujące elementy lub funkcje konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania elementów lub funkcji równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

 

Zakres wykluczenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 1. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 2. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 3. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”.

 

Wymagania formalne:

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym - Załącznik nr 1.
 2. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie odbioru niniejszego zapytania ofertowego zawierające również oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – Załącznik nr 2.
 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 4. Wymagany termin realizacji dostawy/umowy najdalej do dnia 12.08.2021.
 5. Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w zakresie terminu dostawy.
 6. Oferty należy składać elektronicznie (poczta e-mail: projekt@venco.com.pl), za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Zamawiającego w dniach od 22.07.2021 r. do 30.07.2021 r.
 7. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu składania ofert.
 8. Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr  telefonu +48 509 124 566 oraz w siedzibie zamawiającego od 22.07.2021 r. do 30.07.2021 r. w godzinach od 08:00 do 16:00. Osoba do kontaktu Pan Marek Rzepka.

 

W trakcie oceny ofert będą stosowane następujące kryteria oceny:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdego z zadań, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium nr 1 - Cena ofertowa netto IPCn – 60 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

Cena ofertowa netto IPCn - maksymalnie 60 pkt – liczona wg następującego wzoru:

 

CN

IPCn = ----- x 60 pkt.

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPCn – liczba punktów w kryterium cena ofertowa netto,

CN – najniższa cena ofertowa netto spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 2 - Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach) IPGw – łącznie do 25 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium w następujący sposób:

ILGB

IPGw = ----- x 25 pkt.

ILGN

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

IPGw – liczba punktów w kryterium „Gwarancja”,

ILGN – najdłuższa Gwarancja określona w miesiącach spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych,

ILGB – ilość miesięcy Gwarancji oferty badanej (przeliczanej).

 

Kryterium nr 3 - Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia) IPSe – 15 pkt.

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej” IPSe licząc od dnia zgłoszenia w następujący sposób:

- od 0 dnia – do 2 dni – 15 pkt;

- od 3 dni– do 4 dni – 10 pkt;

- od 5 – do 7dni –5 pkt;

                  - powyżej 7 – 0 pkt.

Za podstawową jednostkę rozliczeniową przyjmuje się 1 dzień roboczy (słowne : jeden dzień roboczy).

Wybór oferty najkorzystniejszej :

Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację.

W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:

 

KIP = IPCn + IPGw +IPSe

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

KIP – końcowa ilość punktów przyjęta do oceny oferty Wykonawcy,

IPCn – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa netto.

IPGw – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas udzielonej gwarancji,

IPSe – ilość punktów uzyskanych w kryterium: czas przystąpienia do naprawy serwisowej licząc od dnia zgłoszenia.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

 

Z poważaniem,

Marek Rzepka

Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY - pobierz

W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 02.08.2021 dotyczącym

dostawy, instalacji i uruchomienia następujących nowych środków trwałych – sprzętu informatycznego a to:

Dostawa, instalacja i uruchomienie - stacja robocza stacjonarna do odbioru danych i zdalnego administrowania siecią (1 sztuka)

Kod CPV

Kod CPV 48960000-5 Pakiety oprogramowania do sterowników systemowych

Kod CPV 30213300-8 Komputer biurkowy.

 

w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-02G8/20-004 niniejszym składamy następującą ofertę:

 

Lp.

Informacja o Dostawcy/Wykonawcy

1

Data wystawienia oferty

 

2

Nazwa firmy Oferenta (Wykonawcy)

 

3

Adres firmy Oferenta (Wykonawcy)

 

4

Numer telefonu

 

5

Adres email

 

6

NIP

 

7

Nazwisko do kontaktu

 

Oferta rzeczowo-finansowa

8

Dostawa, instalacja i uruchomienie - stacja robocza stacjonarna do odbioru danych i zdalnego administrowania siecią (1 sztuka)

Należy podać nazwę, model i wersję

 

9

Cena netto za przedmiot dostawy

 

10

Cena brutto za przedmiot dostawy

 

11

Czas udzielonej gwarancji świadczonej u klienta  (liczony w miesiącach)

 

12

Czas rozpoczęcia naprawy serwisowej (liczony w dniach roboczych od dnia zgłoszenia)

 

13

Termin płatności w dniach

 

14

Termin wykonania dostawy

 

15

Termin związania ofertą

 

 

 

Oświadczamy, że:

 1. Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i je akceptujemy.
 2. Nie spełniamy warunków zakresu wykluczenia i nie podlegamy wykluczeniu.
 3. Podane ceny uwzględniają wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowej dostawy zgodnie z zapytaniem ofertowym.
 4. Oferowany komputer - stacja robocza stacjonarna do odbioru danych i zdalnego administrowania siecią jest nowy i spełnia wymagania techniczne i funkcjonalne postawione w zapytaniu ofertowym.

 

 

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania oferenta)

 

Załącznik nr 2

………………., dnia ….....2021  r.

 

 

POTWIERDZENIE - pobierz

 

Potwierdzamy pobranie zapytania ofertowego z dnia 02.08.2021 r.

dotyczącego dostawy, instalacji i uruchomienie następujących nowych

środków trwałych – sprzętu informatycznego a to:

Dostawa, instalacja i uruchomienie - stacja robocza stacjonarna do odbioru danych i zdalnego administrowania siecią (1 sztuka)

Zapytanie w ramach projektu nr WND-RPSL.03.02.00-24-02G8/20-004,

wystosowała firma :

VENCO SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 35

REGON: 003440225 NIP: 9542191969

 

OŚWIADCZENIE

 

Ponadto oświadczamy, że nie istnieją powiązania kapitałowe i/lub osobowe pomiędzy  VENCO SH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA a naszą firmą

 

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wnioskodawcą a Wykonawcą, polegające na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;
 • w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.    

 

 

 

………………………………….

(podpis osoby upoważnionej)