Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
8. Oś Priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

VenCo Sp. z o.o. informuje, że rozpoczyna realizację projektu o tytule:

„Internetowa platforma B2B jako narzędzie Service Desk obsługujące koordynację i kontrolę działań w zakresie administrowania i monitorowania systemów i zasobów IT Klientów firmy Venco oraz udostępniania modułu planowania produkcji w modelu SaaS.”

W związku z tym zaprasza zainteresowanych dostawców sprzętu oraz producentów oprogramowania specjalistycznego  do zgłoszenia się do dnia 14 lutego 2014 r. do Pana Marka Rzepka osobiście w siedzibie firmy, telefonicznie pod numerem telefonu: 32 201 16 77, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: venco@venco.com.pl

celem pobrania zapytania ofertowego na dostawę urządzeń i oprogramowania.

Nazwa beneficjenta: VenCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa o dofinansowanie nr: UDA-POIG.08.02.00-24-076/13-00

Wartość projektu: 203 180,00 zł
Kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 142 266,00 zł
Okres realizacji: listopad 2013 – październik 2014

Opis projektu:

Celem projektu jest utworzenie i wdrożenie platformy systemowej Service Desk działającej w trybie B2B dedykowanej dla obsługi procesów serwisowych oraz uzyskanie przewagi konkurencyjnej poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii w obszar zarzadzania procesami B2B miedzy spółką VenCo a jej partnerami biznesowymi. Dodatkowym celem jest wdrożenie unikalnej i zaawansowanej usługi zdalnego planowania produkcji poprzez aplikację Firmatic w modelu SaaS.

Te cele Wnioskodawca zamierza osiągnąć poprzez wdrożenie rozwiązań integrujących systemy informatyczne spółki VenCo i jej Partnerów biznesowych. Uzyskana zostanie dzięki temu automatyzacja procesów wymiany informacji oraz realizacji usług pomiędzy współpracującymi podmiotami co poprawi efektywność działań biznesowych. Do osiągniecia tego celu prowadzi wprowadzenie nowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego Service Desk B2B. System będzie posiadał możliwości:

 1. Wywołanie wsparcia technicznego online
 2. Monitorowanie i raportowanie stanu kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa systemu procedur, takich jak:
  • Monitorowanie i wykonanie kopii zapasowej bazy danych
  • Zarzadzanie zdalne stanem zapory systemowej
  • Zarzadzanie aktualizacją systemów antywirusowych i antyspamowych
  • Kompleksowy nadzór nad stanem urządzeń informatycznych
 3. Monitorowanie i analiza stanu programów i urządzeń będących przedmiotem umów serwisowych łączących VenCo i jej partnerów biznesowych
 4. Tworzenie raportów pokazujących aktualny stan zasobów informatycznych IT partnerów oraz udostępnianie wglądu do nich ich online.

Wprowadzenie platformy dla obsługi stałych procesów biznesowych w obszarze Service Desk umożliwi generacyjna zmianę i wprowadzenie pełnej

usługi serwisowej w zakresie infrastruktury systemowej, informatycznej i teleinformatycznej w firmach partnerskich. ZSI B2B winien uwzględniać

specyfikę branż i usług wykonywanych w ruchu ciągłym i służyć usprawnieniu procesów na rzecz finalnych klientów firm partnerskich.

Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ z    Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego